De regie in eigen hand en meer grip op ziekteverzuim met verzuimmanagement op maat.

Verzuimmanagement voor werkgevers

Wanneer u als werkgever/uitzendbureau kiest voor 100 Present verzuimmanagement, dan kiest u niet alleen voor zekerheid en gemak, maar ook voor de up-to-date deskundigheid van een verzuimspecialist. U gaat de samenwerking aan met een partner die u met advies en daad bijstaat om het verzuimpercentage effectief terug te dringen. Een partner die tevens de volledige administratie en financiële risico’s bij u uit handen neemt. Kortom 100 Present verzuimmanagement neemt de verantwoordelijkheden van u over, zodat u zich kunt blijven focussen op het ondernemerschap. Onder deze verantwoordelijkheden vallen de uitvoering Ziektewet, re-integratie en de uitbetaling van ziekengeld.

Uw eigen verzuimspecialist

Als werkgever krijgt u uw eigen verzuimspecialist toegewezen waarvan u weet dat uw zieke werknemer in goede handen is. De specialist begeleidt de werknemer vanaf dag 1 van de ziekmelding om een spoedig herstel (en dus terugkeer op de werkvloer) te bevorderen. Uiteraard gebeurt dit volgens de richtlijnen van Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en wordt u als werkgever op de hoogte gehouden van de vorderingen in het verzuimproces. Bij 100 Present verzuimmanagement kunt u dan ook vertrouwen op open communicatie. Bijvoorbeeld bij het signaleren van mogelijke risico’s van vaak/lang verzuimers en terugkerend gedrag. Daarnaast leveren wij u handvatten waarmee gesignaleerde risico’s in de toekomst kunnen worden voorkomen of worden gereduceerd.

De stappen van verzuimmanagement

Op basis van een vaste premie die alle kosten dekt, bent u met 100 Present verzuimmanagement verzekerd van een zorgeloos en risicovrij verzuimbeheer. In de praktijk worden bij verzuimmanagement vaak de volgende stappen doorlopen:

Ziekmelding - start verzuimmanagement

Het traject van verzuimmanagement gaat van start op het moment dat een werknemer zich bij u ziek meldt. U geeft de ziekmelding vervolgens z.s.m. (maar uiterlijk voor 10.00 uur) door aan onze verzuimspecialist. Vanaf dat ogenblik wordt de verantwoording voor het verzuimbeleid en de financiering hiervan overgedragen aan 100 Present verzuimmanagement en neemt de verzuimspecialist de bijbehorende taken van u over.

Eerste contact met werknemer

Vanaf de eerste ziektedag neemt 100 Present verzuimmanagement contact op met de werknemer. Tijdens dit gesprek worden de rechten, maar ook de plichten van de werknemer en werkgever besproken. Daarnaast worden er een aantal vragen voorgelegd om een beter beeld te krijgen van de huidige situatie
en de verwachtingen. Dit gesprek wordt volgens de CBP richtlijnen uitgevoerd om de privacy van de werknemer te beschermen.

Eerste contact met het UWV (uitzendbranche)

Voor de uitzendbranche zijn wij verplicht om de ziekmelding (binnen 4 dagen) door te geven aan het UWV. Zij voeren een dagloonberekening uit om de minimale hoogte van de uitkering te bepalen en om te toetsen of de werknemer hier recht op heeft.
Hier staat 4 á 5 weken voor. De uitkomst en de minimale hoogte van de uitkering, wordt door 100 Present verzuimmanagement naar u teruggekoppeld. De definitieve uitkering zal (in overleg met u) met terugwerkende kracht worden uitbetaald.

Kort of langdurig ziekteverzuim?

Bij 100 Present verzuimmanagement spreken wij over ‘kort ziekteverzuim’ bij verzuim van 1 tot 14 dagen. Binnen deze periode zal de werknemer weer volledig terugkeren in het arbeidsproces. De uitkering wordt beëindigd en u zult de werknemer opnieuw salaris gaan uitbetalen. Bij (vermoedelijk) ‘langdurig ziekteverzuim’ - verzuim langer dan 14 dagen – zal er echter zo snel mogelijk een plan van aanpak worden opgesteld om terugkeer naar het werk te bespoedigen.

Plan van aanpak

Een essentieel onderdeel van functioneel verzuimmanagement, is het opstellen van een effectief plan van aanpak. Met werkgever en werknemer worden de mogelijkheden besproken om werkhervatting (wellicht gedeeltelijk of gefaseerd) positief te stimuleren. Voor de medische kant wordt hierbij de hulp en het advies van een bedrijfsarts met branche-ervaring ingeroepen, om de haalbaarheid van het plan van aanpak te toetsen alvorens deze tot uitvoer wordt gebracht. 100 Present verzuimmanagement richt zich tijdens dit traject vooral op de niet-medische kant en zal waken dat de aandacht gericht blijft op de zieke werknemer.

Continue bewaking processen verzuimbeheer

Tot 104 weken na het moment van ziekmelding is 100 Present verzuimmanagement volledig verantwoordelijk voor de professionele afhandeling van het verzuimbeheer. Gedurende die periode zal de naleving van alle benodigde processen continu worden bewaakt om de werknemer weer (gezond) aan het werk te krijgen. Indien na alle inspanningen dit niet mogelijk is gebleken, zal de verzuimbegeleiding en re-integratie na deze periode worden overgedragen aan het UWV. Als de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, zal het UWV vervolgens beoordelen of de werknemer recht heeft op deze vervolguitkering.

Verzuimmanagement op maat

Ook al draagt u het verzuimmanagement aan ons over, toch houdt u de touwtjes in handen. Als opdrachtgever bepaalt ú uiteindelijk welk beleid er wordt gevoerd. Uiteraard wel met inachtneming van de wettelijke regels rondom privacy.

Heeft u specifieke wensen voor uw verzuimmanagement? Geen probleem! Met een verzuimbeleid op maat kunnen wij perfect inspelen op de behoeften van u en uw werknemers. Ook tijdens dit proces staat 100 Present verzuimmanagement u uiteraard graag bij met deskundig advies en werken wij samen met u naar een verzuimbeleid dat het best bij u en uw bedrijf past.

Handige downloads en links voor werkgevers

Eigenrisicodrager Ziektewet
Een document van het UWV over 'Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet'. Uitleg over wat het eigenrisicoschap voor u als werkgever inhoudt en wat de voor- en nadelen zijn. (pdf)

Wet BeZaVa
Pagina van de overheid met de volledige wet- en regelgeving m.b.t. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters.

Privacy van werknemers
Wij hechten veel waarde aan de privacy van iedere individu, dus ook van uw werknemers. Hoe wij met hun privacy omgaan, vindt u terug in ons privacy reglement. (pdf)

Klachtenafhandeling
100 Present doet er alles aan om het verzuimmanagement en de begeleiding van uw werknemers zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn, dan kan deze uiteraard worden ingediend. Hoe wij hiermee omgaan, kunt u terugvinden in ons klachtenreglement. (pdf)

Uw verzuimpercentage effectief terugdringen met verzuimmanagement op maat?

Met een ondertitel

Vraag een offerte aan

Een content titel

ABC Westland 145
2685 DB Poeldijk

088-37 44 520
info@100present.nl

© 100 Present verzuimmanagement BV | Home - Disclaimer