Verzuimbegeleiding waarbij u als persoon centraal staat, niet uw ziekte of het proces.

Verzuimbegeleiding voor werknemers

Bij 100 Present verzuimmanagement vinden wij dat verzuimbegeleiding als iets positiefs moet worden ervaren. Ziekteverzuim is voor alle betrokkenen nadelig en het is daarom in ieders belang om de verzuimbegeleiding en gezamenlijke afspraken positief op te volgen. Wij stellen dan ook u centraal tijdens de begeleiding en niet de ziekte of het proces. Wij zijn uw aanspreekpunt voor vragen over verzuim en wij leggen u graag uw rechten, maar ook uw plichten voor. Met persoonlijke verzuimbegeleiding creëren wij duidelijkheid voor alle betrokken partijen en kunnen de eerste stappen worden gezet naar een hopelijk voorspoedig herstel en/of een verbeterde werksituatie.

Onafhankelijke partij voor verzuimbegeleiding

Ook al heeft uw werkgever gekozen voor de diensten van 100 Present verzuimmanagement en niet u, wij blijven te allen tijde een onafhankelijke partij tijdens de verzuimbegeleiding. Ook bij langdurig ziekteverzuim is de betrokken bedrijfsarts onafhankelijk en heeft hij bovendien (net als 100 Present) kennis van de branche. Wij dienen ons te houden aan de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en zoeken bij verzuimbegeleiding altijd naar een oplossing waarbij zowel werkgever als werknemer gebaat zijn. Vanwege ons afhankelijke karakter zal er nooit gevoelige informatie m.b.t. uw privacy naar buiten worden gebracht, indien u dit (op eigen initiatief) tijdens de gesprekken aan ons toevertrouwt.

De stappen van verzuimbegeleiding

Het doel van persoonlijke verzuimbegeleiding is om u optimaal en op een correcte wijze te ondersteunen tijdens uw verzuimperiode. Door intensief contact verlagen wij drempels om zodoende het verzuim op een natuurlijke manier terug te dringen. Hierbij worden door 100 Present verzuimmanagement o.a. de volgende stappen gevolgd:

Ziekmelding - start verzuimbegeleiding

Wanneer u ziek bent geworden en hierdoor niet kunt werken, dient u dit uiteraard zo spoedig mogelijk aan uw werkgever door te geven. In het geval u voor een uitzendbureau werkt, doet u dit bij zowel het uitzendbureau als bij uw direct leidinggevende van de opdrachtgever. Tot slot is het belangrijk dat u uw ziekmelding doorgeeft via het verzuimportaal. De link hiervoor kunt u opvragen bij uw werkgever. Wanneer 100 Present verzuimmanagement de ziekmelding in het verzuimportaal heeft ontvangen, kan er gestart worden met de verzuimbegeleiding.

Eerste contact verzuimspecialist en werknemer

Binnen 24 uur na uw ziekmelding neemt onze verzuimspecialist contact met u op. Zij stelt u een aantal vragen om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie. Om uw privacy te beschermen, zullen deze vragen worden gesteld volgens de CBP regels. Zo zal er niet worden gevraagd naar de aard van de ziekte. Wel kunnen we navraag doen naar de vermoedelijke duur van het verzuim, of het een gevolg is van een arbeids-/verkeersongeval en informeren naar de beperkingen die gerelateerd zijn aan de werkzaamheden. Privacygevoelige informatie wordt hierbij nooit in uw dossier opgeslagen.

Afspraken over te nemen acties

Bij verzuimbegeleiding is het de bedoeling om duidelijkheid te creëren voor alle betrokken partijen. Om die reden zullen er ook heldere afspraken
met u worden gemaakt over de te nemen stappen die de terugkeer naar uw werk moeten bevorderen. De gemaakte afspraken worden door de verzuimspecialist vervolgens schriftelijk aan u bevestigd. Hierbij wordt tevens bepaald wat wel en wat niet gecommuniceerd wordt met de werkgever/collega’s.

Hoogte vaststellen van de uitkering

Op basis van het laatst verdiende loon wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld. Voor vragen hierover kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de verzuimspecialist. In het geval u werkt voor een uitzendbureau, voert het UWV voor 100 Present de berekening van het dagloon uit. Hier staat over het algemeen 4 á 5 weken voor, waarna de uitkering volgens de cao geldende regels met terugwerkende kracht wordt uitbetaald.

Plan van aanpak

Mocht er onverhoopt sprake zijn van langdurig verzuim (langer dan 2 weken) of de verwachting is dat het herstelproces langer zal gaan duren, dan zal 100 Present verzuimmanagement een plan van aanpak opstellen om stappen uit te stippelen voor de re-integratie. Dit plan zal worden opgesteld naar aanleiding van gesprekken tussen werknemer, werkgever en 100 Present. De haalbaarheid van het plan zal vervolgens worden getoetst door de bedrijfsarts en waar nodig worden bijgesteld.

Re-integratie

Zowel werknemer als werkgever zijn verantwoordelijk voor het succes van een re-integratie. Om dit onderdeel van de verzuimbegeleiding te doen slagen, wordt er bijvoorbeeld gekeken of passend/aangepast werk een terugkeer kan bevorderen. Is terugkeer bij de huidige werkgever nog wel gewenst/mogelijk of zijn daar de omstandigheden hier niet meer naar? Ook hierin wordt u door 100 Present verzuimmanagement deskundig begeleid.

Overdracht aan UWV

Tot 104 weken na de ziekmelding is 100 Present verzuimmanagement verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en dus ook voor uw re-integratie. Hierna wordt de begeleiding overgedragen aan het UWV. Indien u voor een uitzendbureau werkt, zult u na de 42e week dat u ziek bent, worden uitgenodigd door het UWV voor de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. U krijgt dan een gesprek met een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. Op basis hiervan beoordeelt het UWV of uw ziektewetuitkering stopt of wordt voortgezet. Kunt u na ongeveer een jaar en 8 maanden nog niet volledig werken? Dan krijgt u van het UWV een brief over de aanvraag van de WIA-uitkering. U vraagt deze uitkering aan als u bijna 2 jaar ziek bent.

Waarom verzuimbegeleiding?

Ziekteverzuim is voor alle betrokkenen nadelig:

  • Voor u als werknemer zelf: doktersrekeningen, pijn, zorgen, een verstoorde relatie met uw collega’s, het gevoel niet goed te functioneren in uw werk, loonverlies bij langdurige afwezigheid, etc.
  • Voor uw collega’s: zij moeten de gevolgen van uw afwezigheid opvangen.
  • Voor uw leidinggevende: aanpassingen van werkschema’s en planningen, eventueel vervanging zoeken.
  • Voor de opdrachtgever: hij krijgt niet zijn vertrouwde medewerker over de vloer en/of krijgt minder hulp dan voorzien en is minder tevreden.
  • Voor de werkgever: hoog ziekteverzuim gaat gepaard met hoge kosten voor de organisatie en is een belemmering voor het realiseren van de doelstellingen. De financiële gezondheid van de organisatie wordt in gevaar gebracht.

Grip op het ziekteverzuim is daarom noodzakelijk en voordelig voor iedereen!

Handige downloads en links voor werknemers

Verzuimreglement
Een digitale versie van het verzuimreglement met belangrijke regels waar u zich als zieke werknemer aan dient te houden gedurende de verzuimbegeleiding kunt u opvragen bij uw werkgever.

Privacy
Een uitgebreid document van Autoriteit Persoonsgegevens met de titel 'De zieke werknemer' over de beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers. Dit zijn de richtlijnen waar wij ons bij de verzuimbegeleiding aan houden. Deze richtlijnen zijn ook terug te vinden in ons eigen privacy reglement. (pdf)

Informatie voor zieke uitzendkrachten
De website van het UWV biedt uitgebreide informatie voor zieke uitzendkrachten. Voor hen gelden immers andere regels dan voor andere werknemers.

Klachtenafhandeling
Bij 100 Present doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan nemen wij dat uiteraard serieus. Hoe wij met klachten omgaan, kunt u terugvinden in ons klachtenreglement. (pdf)

Heeft u vragen over verzuimbegeleiding en de aanverwante processen?

Met een ondertitel

Vraag het onze verzuimspecialist

Een content titel

ABC Westland 145
2685 DB Poeldijk

088-37 44 520
info@100present.nl

© 100 Present verzuimmanagement BV | Home - Disclaimer